Endringsforslag – Statsbudsjettet 2022

Endringsforslag – Statsbudsjettet 2022

Tirsdag 12. oktober la Solberg-regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2022, og vi skrev om hovedtrekkene i forhold til endringer i skatte- og avgiftsreglene. Her kan du lese Støre- regjeringen sine endringsforslag til statsbudsjettet 2022, i forhold til skatt og avgift.

Vår gjennomgang av hovedtrekkene i Solberg-regjeringens forslag – som omhandler skatte- og avgiftsreglene – kan du lese her.

ENDRINGER I FORMUESKATT
Formueskattesatsen økes nå til 0,95%, og verdsettelsen av aksjer og driftsmidler økes til 65%. Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25%, mens bunnfradraget i formueskatten økes til 1,65 mill. kroner. I tillegg øker verdsettelsen av primærboliger til 50% for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner. Det gjøres også en endring i skatteloven for å sikre at erstatningsbeløp for tap av egen bolig (primærbolig) ved brann eller naturkatastrofe. Den settes til 25% av boligens omsetningsverdi i erstatningsåret.

ENDRINGER I INNTEKTSSKATT
Lønn/Trygd
Nedre grense for å betale trygdeavgift videreføres nominelt, og trygdeavgiftssatsene for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet. Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres fra 2021.

Trinnskattesatsene
Trinnskattesatsene videreføres fra 2021 i trinn 1 og 2. I trinn 3 og 4 økes den med 0,1 prosentenhet. Innslagspunktet for trinn 3 videreføres nominelt på 250kr fra 2021.

Personfradraget
Personfradraget er nå på 58 250kr, som er en økning på 4 250kr.

Foreldrefradraget
Beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt. Forslaget om å legge om foreldrefradraget til en beløpsgrense har blitt trukket.

Utbytte
Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes fra 1,44 til 1,6.

ENDRINGER I INNTEKTSFRADRAG OG SÆRORDNINGER
Fagforening
Det maksimale fagforeningsfradraget økes til 5 800kr. Denne økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget.

Sjø og fiske
Fiskerfradraget økes til 154 000kr og fradraget for sjøfolk økes til 83 000kr.

Jordbruk og reindrift
Fradraget i næringsinntekt for jordbruk og reindrift mv. økes til 93 000kr. Det maksimale fradraget er 195 000kr. Dette fradraget er uavhengig av inntekt.

Reise
Bunnbeløpet i reisefradraget reduseres til 14 000kr for alle, uten geografisk begrensning. Forslaget om en kilometersats på 1,65kr/km opprettholdes.

Frivillige organisasjoner
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50 000kr til 25 000kr.

Pensjon
Maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000kr til 15 000kr.

El-bil som firmabil
Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40% oppheves.

Skattefrihet for aksjer
Ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv. oppheves.

ENDRINGER I ORDNINGEN MED DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT
Regjeringens forslag om å endre særreglene for ambulerende virksomhet i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, trekkes. Muligheten for å benytte lavere sats for ambulerende virksomhet, i form av fjernarbeid utført i en sone med lavere sats enn i registreringssonen, fjernes også.

ENDRINGER I AVGIFTER
Veibruksavgift
Veibruksavgiften reduseres med:

  • 0,62 kr/liter for biodiesel
  • 0,46 kr/liter for bioetanol
  • 0,18 kr/liter for bensin
  • 0,18 kr/liter for mineralolje

Klimaavgift
Det innføres en CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen på 10% av det generelle avgiftsnivået, på ikke-kvotepliktige utslitt. Planen er å gradvis trappe avgiften opp til det generelle nivået i 2026.

Innførselskvoter
Endringen i de avgiftsfrie innførselskvotene fra 2014 reverseres. Dette betyr at reisende ikke lenger kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.

Har du spørsmål eller andre henvendelser? Kontakt oss for en uforpliktende prat.