Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet 2022

12. oktober 2021, fremla Erna Solberg sitt forslag for statsbudsjettet 2022. Vi vil ta en gjennomgang av hovedtrekkene i regjeringens forslag – som omhandler skatte- og avgiftsreglene.

Merverdiavgift

Overgangsordningen; Avvikling av 350-kronersgrensen og innføring av VOEC-ordningen

Regjeringen ønsker å videreføre det midlertidige unntaket fra deklareringsplikten for andre varer enn næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som ilegges særavgifter, med verdi under 350kr. Departementet finner det for tidlig å sette en dato for avvikling av det midlertidige deklareringsunntaket, og ønsker å fremlegge et forslag i Revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Endring av tidfesting på merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Departementet har grunnet anmodning fra Stortinget vurdert endringer i mva-regelverket for entrepriser. Dette for at ikke entreprenæren trenger å innberette og innbetale merverdiavgift av omtvistede krav før tvisten er endelig avklart. Denne særordningen må trolig anses som statsstøtte, og derfor må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før den kan iverksettes.

Mva på osteopati og naprapati

Regjeringen fremlegger et ønske ytterligere utsettelse av lovendringen om plikt til å beregne mva-avgift for omsetning og formidling av naprapati og osteopati, for den som søker autorisasjon etter helsepersonelloven §48. Regjeringen foreslår utsettelse av når endringen om merverdiavgiftsloven skal gjelde, fra 01. januar 2022 til 01. juli 2022. Ut over dette foreslås det ikke flere utsettelser for avgiftsplikten, foruten akupunktur til 01. januar 2022.

Trenger du hjelp med å sette opp budsjett for 2022? Klikk her for å lese blogginnlegget «Vi bistår din bedrift din bedrift med budsjett for 2022».

Lønn

Differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen fremlegger et forslag for enkelte endringer i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift, som skal gjelde fra 2022. Disse endringene foreslås:

 • Endret sonetilhørighet for enkelte kommuner
 • Utvide virkeområdet for reglene om ambulerende virksomhet
 • Endre reglene om hvilken sats som skal brukes ved ambulerende virksomhet, i form av stedbundet virksomhet i flere soner og fjernarbeid
 • Endringer i sektoravgrensningen for finansielle aktiviteter

Den foreslåtte ordningen er ikke godkjent av ESA per nå, og det må derfor tas forbehold om at det kan komme mindre endringer.

Avgifter for personer omfattet av norsk trygdelovgivning

Regjeringen foreslår å korrigere reglene om betaling av arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, dette for personer som har rettigheter i folketrygden. Endringen skjer i tråd med at Storbritannia har trådt ut av EU og ikke lenger er en del av EØS-avtalen.

Skatt

Trinnskatt

Regjeringen fremmer at satsene for 1. og 2. trinn i trinnskatten reduseres med 0,3 og 0,2 prosentenheter. Trinn 3. og 4. står som de er. Det foreslås å justere innslagspunktene for trinnskatten med forventet lønnsvekst.

 1. trinn – 190 350 – 267 900 kr – 1,4 prosent
 2. trinn – 267 900 – 670 800 – 3,8 prosent
 3. trinn – 670 800 – 1 052 200 – 13,2 prosent
 4. trinn – Inntekt fra kr 1 052 200 og opp – 16,2 prosent.

Dersom du er skatteyter i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3 både i 2021 og 2022.

Jobbfradrag for unge under 30 år

Maksimalt beløp er 23 500kr, innslagspunktet er 300 000kr, sats 10 prosent.

Fradraget blir redusert med 10% av arbeidsinntekten som overstiger 300 000kr. For dem med arbeidsinntekt over 535 000kr blir fradraget null.

Formueskatt

 • Formueskattesatsene står uendret
 • Bunnfradraget økes til 1,6 millioner kroner – for ektefeller blir det 3,2 millioner
 • Verdsettelsen av arbeidende kapital – som aksjer, driftsmidler mm. – settes ned med 5 prosentenhet, da til 50 prosent.
 • På primærboliger som er verdt over 15 millioner kroner, verdsettes formuesverdien til 50 prosent av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi. Er boligen din verdt under 15 millioner kroner, så er det ingen endringer i formuesverdien.
 • Verdsettelsen av sekundærboliger settes til 95 prosent av beregnet eller dokumentert omsetningsverdi.
 • For fritidsboliger oppjusteres formuesverdiene med 10 prosent

Marginalskatt

Her foreslår regjeringen endringer i trinnskatten og minstefradraget, dette vil redusere marginalskatten for noen skattytere. Det å innføre jobbfradrag for unge vil også påvirke marginalskatten for noen skattytere.

Minstefradrag

Det blir foreslått at å øke prosentsatsen i minstefradraget i lønn med 2 prosentenhet – da blir minstefradraget for lønn 48 prosent, og minstefradraget for pensjon å økes med 3 prosentenhet – da blir minstefradraget for pensjon 40 prosent.

Personfradraget

Forslag om å øke det fra 52 450kr til 54 000kr.

Reisefradraget

Regjeringen fremlegger endring i reisefradraget. Satsstrukturen som er nå erstattes med én sats på 1,65kr per kilometer. Bunnbeløpet differensieres geografisk etter SSB sentralitetsindeks.

 • Sentralitetsklasse 1-3 – bunnbeløp på 23 900kr
 • Sentralitetsklasse 4-6 – bunnbeløp på 14 000kr

Skattytere bosatt i annet EØS-land gis et bunnbeløp på 14 000kr (tilsvarende sentralitetsklasse 4-6).

Skattefradrag for pensjonsinntekt

Det foreslås at det maksimale beløpet for skattefradraget økes til 33 400kr.

Særfradrag for enslige forsørgere

Regjeringen fremlegger forslaget om å øke særfradraget fra 51 804 til 52 476kr.

Trygdeavgift

Her fremlegges det ingen endringer i satsene. Nedre grense for å betale trygdeavgift foreslås endringen om økning i takt med lønnsvekst – fra 59 650 til 61 450kr.

Frikort

Regjeringen foreslår økning av nedre grense for trygdeavgift. Dette i sammenheng med forventet lønnsvekst, dette vil si at frikortgrensen går fra 60 000 til 61 800kr.

Opsjonsbeskatning

Det blir foreslått en ny ordning for beskatning av ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfase. Denne ordningen vil erstatte den særskilte opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap – opprettet januar 2018. Derfor vil det også være en overgangsordning slik at opsjoner utstedt etter gjeldende ordning, vil overføres til den nye ordningen. Overgangsordningen gjør det nødvendig med enkelte endringer i gjeldende opsjonsskatteordning – med virkning fra i går 12. oktober.

Aksjer for ansattes kjøp i arbeidsgiverselskapet

Den skattefrie rabatten for ansatte kan få ved kjøp av aksjer i selskapet de jobber for, foreslås og endres til 30 prosent av markedsverdien av aksjen. Den maksimale verdien på 7 500kr per ansatt i året fortsetter.

Opplysningsplikt ved bruk av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere

Det kommer et forslag om endring i fristene mm. for rapportering til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Disse endringene som foreslås vil gjøre rapporteringsplikten mindre byrdefull for dem som er pliktet å opplyse.

Les også: Regjeringens artikkel «Statsbudsjettet 2022: A til Å»

Arbeidsrett

Foreldrepenger, selvstendig uttaksrett til far

Regjeringen fremlegger forslag for at fedre med opptjent rett til foreldrepenger, skal få 8 uker med foreldrepenger – uavhengig av mors aktivitet under uttaket. Denne endringen skal gjelde for barn som er født etter 2. august 2022. Fra og med 2. august 2024 skal fedre ha muligheten til å ta ut 10 uker uavhengig av mors aktivitet.

Arbeidsmarkedstiltak

Situasjonen i arbeidsmarkedet har forbedret seg fort, og regjeringen foreslår derfor en reduksjon i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak i 2022. Dette forslaget gir fortsatt et høyt tiltaksnivå – høyere enn før koronapandemien.

Dette er hovedtrekkene i Regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene, og ikke hele Statsbudsjettet for 2022. Klikk her for å lese om Statsbudsjettet på Regjeringens nettsider. Har du spørsmål eller andre henvendelser? Kontakt oss for en uforpliktende prat.