Inntektsutvikling med nøkkeltall Haugalandsjordbruket 2012

Inntektsutvikling med nøkkeltall Haugalandsjordbruket 2012

Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Dette er familiebruk som har hatt, og fremdeles har hovedinntekten sin fra jordbruket, og omfanget ligger mellom 1,5 og 2 årsverk. Det spesielle med dette tallmateriellet er at det er brukt faktiske tall fra regnskapet og at det er de samme brukene som er brukt som grunnlag gjennom hele perioden.

Skattbar næringsinntekt var i praksis uendra frå 2011 til 2012. Resultat etter renter og avskriving viste ein nedgang på 340 kr – dvs. uendra i høve 2011. Dette syner gjennomsnittstal frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 224 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Trykk lenkene nedenfor for å åpne rapportene i Adobe Reader:

 

Om du får problemer med å åpne pdf-filene kan du laste ned ny versjon av Adobe Reader ved å følge lenken under:

Adobe Reader