Viktige regelendringer fra 01.01.22

Viktige regelendringer fra 01.01.22

Her får du en oppsummerende liste over noen av de viktigste regelendringene innen skatte- og avgiftsområdet som gjelder fra 01. januar 2022.

Skatt

Oversikten over alle skattesatser for 2022 finner du her.

Nytt trinn i trinnskatten

Nå blir det innført et nytt trinn i trinnskatten, nemlig trinn 5. Dette er for inntekt som overstiger 2 000 000 kroner som da skal beskattes med 17,4%.

Formueskatt

Generelt
På generell basis blir det økt skatt på formue ved å øke formueskattesatsen og verdsettelsen av dyre primærboliger, fritidsboliger og aksjer mv.

Nytt trinn i formueskatten
Det blir innført et nytt trinn i formueskatten, for formue over 20 millioner kroner. Formueskatten på formuer over 20 millioner kroner beskattes med en samlet sats på 1,10% – fordelt med 0,40% til staten og 0,70% til kommunen.

Bunnfradrag
For personlige skattytere vil bunnfradraget økes til 1,7 millioner – økning på 200 000kr. Dette gjelder formueskatt til både staten og kommunen. For ektefeller økes beløpsgrensen for formueskatt til 3,4 millioner – økning på 400 000kr.

Verdsettelse

  • Aksjers verdsettelse økes til 75% i 2022, fra 55%.
  • Driftsmidler mv. verdsettelse økes med 20% i 2022 – fra 55% til 75%.
  • Næringseiendom som enten er utleid eller ikke-leid utgjør formuesverdien 75% av beregnet utleieverdi. Formuesverdien skal ikke overstige 75% av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.
  • For primærboliger skal det fortsatt verdsettes til 25% av omsetningsverdien. Dersom primærboligen har en verdi over 10 millioner kroner, vil den få økt verdsettelse. Da vil den delen av boligen som overstiger 10 millioner kroner i omsetningsverdi verdsettes til 50%.
  • Sekundærboliger økes verdsettingen med 5% av beregnet omsetningsverdi, da fra 90 til 95%.
  • For fritidsboliger øker formuesverdien med 25% sett ut fra verdien som skal benyttes i skattemeldingen for 2021.12.21

Utbytteskatten øker

For utbytte og aksjegevinster vil skattesatsen øke fra 31,68% til 35,2% fra 2022. Denne endringen skjer ved at oppjusteringsfaktoren økes fra 1,44 til 1,60.
Eksempel: Utbytte på 100 vil oppjusteres med en faktor 1,6 til 160, før det skattlegges med 22% som resulterer i 35,2% effektiv beskatning.

El-bil som firmabil får redusert rabatt

Ved fastsettelse av fordel ved bruk av arbeidsgivers bil til private formål har el-biler hatt en særskilt verdsettelsesrabatt. Kun 60 prosent av listeprisen har blitt tatt med i beregning av den skattepliktige fordelen. Fra og med 2022 er den særskilte verdsettelsesrabatten redusert slik at fordel ved privat bruk av el-bil i utgangspunktet da vil verdsettes med 80% av listepris.

Reisefradrag

Det blir økning i reisefradraget – til 1,65kr per kilometer på arbeidsreiser og besøksreiser. Tidligere har det vært redusert sats per kilometer mellom 50 000 og 75 000 kilometer, men det avvikles nå. Den øvre beløpsgrensen for reisefradrag på 97 000kr beholdes. Bunnfradragsgrensen settes ned til 14 000kr, fra 23 900kr.

Kontingent for fagforening

Fradraget økes til 5 800kr, fra 3 850kr

Trygdeavgiften reduseres

Trygdeavgift for lønn/trygd blir på 8%, mens trygdeavgiften for næringsinntekt blir på 11,2%.

Frikort

Grensen for frikort økes til 65 000kr.

IPS-fradraget reduseres

Fra og med 2022 er det mulig å spare opp til 15 000kr per år med fradragsrett i alminnelig inntekt. Dersom det skal utbetales fra ordningen, skal det skattlegges som alminnelig inntekt med nettoskatt – hvor satsen i 2022 er på 22%.

Ansattordning ved kjøp av aksjer

Ordningen om at ansatte kan motta inntil 25% av aksjens markedsverdi skattefritt, med maksbeløp på 7 500kr per ansatt per inntektsår, avvikles fra 2022.

Fradragsretten på gaver til frivillige organisasjoner halveres

Maksgrensen for fradragsbeløp settes nå til 25 000kr fra og med 2022, mot tidligere 50 000kr.

Les også om endringene i OTP-loven som trer i kraft 01.01.22.

Ansattopsjoner i oppstartsselskaper

Det blir innført en ny skatteordning for ansattopsjoner i selskaper som er i oppstarts- og vekstfasen. Ordningen erstatter den særskilte opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap, som ble innført fra 01.01.2018. De nye reglene for oppstartsselskaper innebærer at opsjonene ikke blir skattlagt som lønn ved innløsning av opsjonen. Skattleggingen oppstår ved salg av aksjene, og dette gjør det mulig for ansatte å beholde aksjene i selskapet fremfor å selge disse for å dekke skatten av opsjonsfordelen.

De ansatte kan motta opsjoner med verdi inntil 3 millioner kroner, og de ansatte vil ikke skattlegges når opsjonen innløses. Når aksjene selges, trer skatteplikten inn og da også kapitalbeskatning av verdistigningen.

Nå vil det være krav om at innløsningsverdien ikke er lavere enn markedsverdien av aksjene på tildelingstidspunktet. Skulle opsjonen angi en lavere verdi enn markedsverdien på tildelingstidspunktet, vil nye regler ikke gjelde. Da trer regelen om ordinær opsjonsbeskatning i arbeidsforhold i kraft.

Arbeidsgiveravgiften blir differensiert

I 2022 blir det innført enkelte endringer i ordningen. En av tingene som endres er sonetilhørigheten til enkelte kommuner. I tillegg utvides virkeområdet for reglene om ambulerende virksomheter, her blir det endring i reglene for hvilken sats som skal brukes i form av stedbundet virksomhet i flere soner og fjernarbeid. Det vil også gjøres endringer i sektoravgrensningen for finansielle aktiviteter med videre, denne ordningen er enda ikke blitt godkjent av ESA. Så ta forbehold om at det kan komme mindre justeringer om nødvendig.

Plikt til opplysning ved bruk av utenlandske arbeids- og oppdragstakere

Fra 2022 blir der endringer i fristene mv. for rapportering til skattemyndighetene når det benyttes utenlandske arbeids- og oppdragstakere. Disse endringene vil gjøre plikten til rapportering mindre innviklet. Reglene er utarbeidet etter konsultasjon med EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Rapporteringen skal gjøres på skjema RF-1199/RF-1198, i egen portal hos Skatteetaten. Frist for rapportering er den 5. i måneden etter at arbeidet startet. Skulle oppdraget/arbeidet starte etter 20. i kalendermåned, forlenges fristen til 15. i påfølgende kalendermåned.

Avgifter

Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,3% av hensyn til forventet prisvekst. Det kan være små avvik som skyldes avrundinger av satsene.

Her kan du se oversikten over alle avgiftssatsene.

Mva

Akupunkturtjenester blir fra 01.01.22 avgiftspliktig med 25%.

Rettsopplysning

For 2022 er rettsgebyret på 1 223kr. Rettsgebyret har blant annet betydning for fastsettelse av gebyrer og tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven og A-opplysningsloven.

Ønsker du og din bedrift hjelp med å holde kontrollen på regelverket, eller har andre spørsmål? Ta kontakt med oss i Tveit Regnskap, vi hjelper dere gjerne!