Regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak

Regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak

Ettersom smitten i Norge fortsetter å øke, og smittetiltakene er mer omfattende har Regjeringen varslet om nye økonomiske tiltak. Tirsdag 14.12.21 var det pressekonferanse hvor forslagene ble fremlagt. Vi har derfor laget et sammendrag av de viktigste tiltakene her. Det er ikke fattet vedtak på disse forslagene, men Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

Disse tiltakene gjeninnføres

Tidligere har det vært krav om at man må ha minst 50% redusert arbeidstid for å ha krav på dagpenger. Nå har arbeidstakere krav på dagpenger når arbeidstiden er redusert med 40%.

Hjemmelen for å forskuttere dagpenger ved behov forlenges, og Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å håndtere potensiell økning av henvendelser.

For personer som har lav opptjening i 2021 sikres dagpengeretten ved at kravet til tidligere inntekt senkes fra 1,5G til 0,75G for de siste 12 månedene. Dersom det skal regnes på de siste 36 månedene settes det ned fra 3G til 2,25G.

Se hele Arbeids- og sosialdepartementets pressemelding her.

For næringslivet

Det kan være viktig å notere seg at detaljene i utforming av kompensasjonsordning etter nyttår og ny lønnsstøtteordning vil komme senere.

Kompensasjonsordningen blir både justert og forlenget, for perioden november-desember er kravet til omsetningsfall 30% – mot 40% i forrige periode. Maksimalt støttebeløp per bedrift eller konsern blir redusert, nå er det 15 millioner kroner for tomånedersperioden mot 20 millioner kroner tidligere.

For lokale virksomheter utvides den kommunale kompensasjonsordningen.

Gjeninnføring av den statlige lånegarantiordningen. Det tas sikte på at den skal kunne være åpen for nye lån det første halvåret av 2022.

Utbyttebegrensning for virksomheter som mottar støtte. Dersom virksomheten går med overskudd i 2021, blir de pålagt å tilbakebetale støtte som er mottatt fra november og desember.

Regjeringen ser på muligheten til å gjøre det enklere å søke om utsettelser av avgifts- og skatteinnbetalinger.

For arbeidstakere

Disse koronaordningene skulle egentlig bare gjelde ut januar, men er nå forlenget ut februar:

  • For selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder kompensasjonsordningen
  • Uavhengig av hvor lenge ledige og permitterte har mottatt dagpenger, så har de rett til ytelsen.
  • Dagpengesatsen er forhøyet til 80% kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet.
  • Normalt kan arbeidstaker jobbe opp mot 50%, men dette er nå forhøyet til 60% av vanlig arbeidstid før dagpengekravet frafaller.

For kultur, idrett og frivillighet

8. desember – 31. mars 2022 gjeninnføres stimuleringsordningen for kultursektoren. I tillegg forlenges kompensasjonsordningen for denne sektoren.

Regjeringen ønsker også å øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren. Dekningsgraden vil være 70%, mot tidligere 50%. I tillegg ønsker de å øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

Se hele kulturdepartementets pressemelding her.

Trenger du hjelp med håndtering av noen av disse tiltakene? Vi i Tveit Regnskap hjelper deg og din bedrift.