Nyheter og endringer fra 1/1-2020

Nyheter og endringer fra 1/1-2020

Kjære kunde!
Nok et år går mot slutten og det er på tide å forberede årsavslutningen.

Vi oppfordrer deg til å benytte MinSide for innrapportering av opplysninger til oss.
For mer info om årsoppgjørskjema vedrørende årsoppgjøret se artikkel på www.tveit.no/blogg

Endringer i 2020
Det er ingen vesentlige endringer i satser for skatt eller avgift i 2020. For en fullstendig oversikt over satser for 2020, se her (link til https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2020/id2671009/ ).
Skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 %, og skatt på utbytte ol. er 31,68 %.

Personalrabatter og ytelser fra tredjeparter
Det foreligger skatteplikt for ansatte som mottar rabatter fra arbeidsgiver og/eller tredjeparter etter nærmere regler. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at regelverket følges. Se veiledning til temaet her (link til https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/veileder-til-de-nye-reglene-om-rapportering-og-skattlegging-av-naturalytelser-6.-mai-2019/ ). Vi i Tveit Regnskap kan hjelpe deg å tilrettelegge gode rutiner på området.

Identitetsdokumentasjon
Endrede og skjerpede krav i våre rammebetingelser medfører at vi må foreta identitetskontroll av våre kunder og oppbevare kopi av identitetsdokumentasjon i vår oppdragsdokumentasjon. Ta kontakt med din saksbehandler hos oss for å få ordnet dette dersom du ikke allerede har levert identitetsdokumentasjon til oss.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med din kundekontakt i Tveit Regnskap. Vi er her for deg!