Endringer i OTP-loven

Endringer i OTP-loven

De fleste arbeidsgivere i privat sektor plikter å opprette en OTP-ordning (obligatorisk tjenestepensjon) for sine ansatte. Denne sparingen skal tilsvare minst 2% av den ansattes lønn, og er obligatorisk. I januar i år ble arbeidsgivere pliktet til å oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen, og tilsynet av OTP ble i juni flyttet fra Finanstilsynet til Skatteetaten. Nå er det nye endringer igjen; 01.01.22 trer nye lovendringer i kraft som skal bidra til økt etterlevelse av lovverket.

Straffeansvar for brudd på OTP-loven

Dette tiltaket er satt i kraft for å bekjempe arbeidskriminalitet. Dersom arbeidsgiver ikke oppretter pliktig pensjonsordning for de ansatte, eller det er manglende innbetaling av innskudd vil arbeidsgiver kunne straffes. Den ansvarlige – herunder leder av foretaket eller foretaket selv (foretaksstraff) – kan straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Arbeidsopplysninger skal være korrekte

Opplysninger om den ansatte, som stillingsprosent, start- og evt. sluttdato og permisjon skal oppdateres månedlig. Ved å ikke oppdatere opplysninger om den ansattes arbeidsforhold, kan det føre til at pensjonsinnretningens ajourhold gjøres på feilaktig grunnlag. Dette kan innebære at den ansattes pensjonssparing og faktura til arbeidsgiver blir feil. Dersom arbeidsgiver ikke oppdaterer opplysningene, kan det føre til at det åpnes en tilsynssak mot arbeidsgiver.

Opplysninger som er viktig å følge opp:

  • Start- og sluttdato er oppdatert per ansatt.
  • Stillingsprosenten til den ansatte, og om den viser den faktiske nåværende stillingsprosenten.

Vi i Tveit Regnskap hjelper daglig bedrifter med personale og lønn, les mer her.

Permisjon

Permisjoner skal rapporteres inn i a-meldingen, uavhengig om den ansatte har hel eller delvis permisjon i 14 dager eller mer. Det gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjonsdager, samt lønnede og ulønnede permisjoner.

Dette regnes som permisjon:

  • Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte
  • Fravær ved pleiepenger og opplæringspenger som er på mer enn 14 dager
  • Permisjon etter utløp av periode med sykepenger, for eksempel ved overgang til arbeidsavklaringspenger
  • Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven kapittel 12, som svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, omsorg for barn som er innlagt på sykehus eller for alvorlig sykt barn, pleie av noen i livets sluttfase (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv
  • Tariffestede utdanningspermisjoner

Listen for hva som regnes som permisjon er ikke uttømmende. Les hele veiledningen til a-meldingen, her.

For delvis permisjon, som strekker seg over 14 dager, skal det meldes inn grad av permisjon. Et eksempel på føring av delvis permisjon; Dersom det er avtalt med den ansatte at det skal være 1 permisjonsdag i uken, de neste 10 ukene – så skal det oppgis som 20% permisjonsprosent i perioden.

Ny løsning for riktigere sparing

Ved å benytte seg av denne nye løsningen om at det skal rapporteres i a-meldingen, bidrar det til økt etterlevelse av OTP-loven. Pensjonsbransjen gjenbruker opplysninger fra Skatteetaten og NAV til å beregne OTP. Dette gjør at arbeidstakerne er sikret pensjonssparing av den samme lønnen som de betaler skatt for. Disse opplysningene er de samme som brukes når det gjøres en kredittvurdering, feks om man søker lån i en bank eller bostøtte fra Husbanken. NAV benytter også disse opplysningene til beregning av foreldrepenger, uføretrygd og sykepenger. Dette gjør at arbeidstakere som tidligere ikke har fått pensjon, vil dermed få en pensjonssparing – som igjen gjør at flere arbeidstakere vil få økt pensjon.

Har din bedrift kontroll på OTP-loven? Trenger du hjelp med å melde inn opplysninger i a-meldingen?
Vi i Tveit Regnskap AS hjelper gjerne deg og din bedrift!