Dette må du vite om ferie og feriepenger i år

Dette må du vite om ferie og feriepenger i år

Til tross for at mye er annerledes denne våren, går året sin naturlige og vante gang. Om fire uker står årets første sommermåned for døren, og mange lurer på hvilke regler som gjelder for ferie og feriepenger i denne spesielle situasjonen vi er inne i.  Har man rett på ferie ved permittering? Kan arbeidsgiver endre planlagt ferie? I dette innlegget forklarer vi reglene rundt ferie – og feriepenger. 

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ha ferie?

Enkelte lurer på om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie, i stedet for å permittere. Arbeidsgiver slipper i så fall å betale lønn i varslingstiden og arbeidsgiverperioden, og har arbeidskraft tilgjengelig når forholdene forhåpentligvis begynner å normalisere seg utover sommeren.

Dersom årets ferie ikke er fastsatt eller avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett på ferieuttaket. Dette gjelder både avtalefestet ferie som ikke følger av ferieloven, eventuell overført ferie fra tidligere år og annen ferie utover ferie i hovedferieperioden.

Når det gjelder hovedferien, er fortsatt hovedregelen at arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig kreve at ansatte tar ut disse tre ukene utenfor hovedferieperioden.

Videre kan arbeidstaker etter ferieloven kreve å få underretning om feriefastsettelsen minst to måneder før ferieavviklingen «såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette». Dette gjelder både ferien i hovedferieperioden, men også øvrig ferie etter ferieloven.

Spørsmålet er om koronasituasjonen er en slik særskilt grunn som fritar arbeidsgiver fra varslingsplikten. I en uttalelse av 21.04.2020 sier Arbeids- og Sosialdepartementet følgende:

«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4».

Enkelte arbeidsgivere har også lurt på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien til neste år. Dette har Arbeids- og Sosialdepartementet fastslått at er ulovlig i samme uttalelse.

Kan det skje endringer i allerede fastsatt ferie?

Dersom ferien allerede er fastsatt eller avtalt, er arbeidsgivers adgang til endring mer begrenset. Etter ferieloven kan arbeidsgiver bare endre fastsatt ferie når to vilkår er oppfylt:

  1. Endringen må være nødvendig av uforutsette hendinger.
  2. Endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. 

I disse tilfellene skal spørsmålet drøftes med arbeidstaker, som har anledning til å ta med seg tillitsvalgte i dette møtet. Arbeidstaker har plikt til å opplyse om eventuelle merutgifter som følge av endringen, og som han eller hun vil kreve erstattet. Dersom arbeidsgiver fastholder at ferien skal endres, plikter arbeidsgiver å erstatte disse merutgiftene. Slik erstatning antas å være skattefri siden arbeidstaker ikke har fått noen økonomisk fordel.

Det er ingen tilsvarende bestemmelse når det gjelder å fremskynde ferie som allerede er avtalt, for eksempel hvis arbeidsgiver vil unngå eller utsette perioden for en forestående permittering. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan imidlertid bli enige om dette ved avtale. 

Har jeg rett/plikt å avvikle ferie under permittering?

Arbeidstaker som er permittert har etter ferieloven både rett og plikt til å avvikle ferie. Allerede fastsatt ferie skal avvikles som planlagt, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om annet.   

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også bli enige om at arbeidstaker skal ta ut ferie mens hun eller han er permittert, eller arbeidsgiver kan, innenfor rammene av ferieloven, pålegge arbeidstaker å ta ut ferie.

Hva skjer med dagpengene når man får feriepenger?

Når arbeidstaker avvikler ferie skal utbetalinger av dagpenger stoppes. Arbeidstaker må derfor melde fra til NAV når han eller hun skal ta ut ferie. Rent praktisk gjøres dette ved at arbeidstaker melder fra om ferieperioden på meldekortet. Etter gjeldende lov om lønnsplikt under permittering kan arbeidstaker maksimalt være permittert i 26 uker, og har tilsvarende rett på dagpenger i disse ukene. Avvikler arbeidstaker ferie i denne perioden, forlenges maksperioden for dagpenger tilsvarende.

Arbeidsgiver kan velge å utbetale feriepenger som vanlig, i mai eller juni. Får arbeidstaker utbetalt feriepengene i juni, må hun eller han ikke nødvendigvis avvikle ferien i juni. Arbeidstaker velger, i samråd med arbeidsgiver og NAV, når ferien skal tas ut. Når ferien avvikles bortfaller retten til dagpenger, og arbeidstaker må leve av de feriepengene som ble utbetalt i juni.

Informasjonen i dette innlegget er hentet fra Regnskap Norge.

Har du spørsmål om ferie, ferieavvikling eller feriepenger? Ta kontakt med oss i Tveit Regnskap!