50 tips til kostnadskutt

50 tips til kostnadskutt

Vi Tveit Regnskap ønsker at alle som driver næring, enten om du er stor eller liten skal lykkes. Vår visjon er å skape lønnsomhet for våre kunder. I forbindelse med vårt 50 års jubileum i 2019 utarbeidet vi 50 tips til kostnadskutt for eksisterende og potensielt nye kunder.

 1. Gode betalingsrutiner. Hvem gjør hva og hvor ofte? Følg med på om bedriften betaler på forfall.

 2. Gode purrerutiner vil redusere kundekredittid- en god purrerutine er en fast purrerutine. Kan prosessen for purring og inkasso automatiseres?

 3. Forhandle betalingsbetingelser hos leverandører. Begynn med å gjennomgå de største avtalene -våg å utfordre leverandørene.

 4. Innkjøp – se på avtaler, alternative leverandører, vurdere å innlemme i kjededrift. Ha et kritisk blikk på innkjøp.

 5. Benytte/be om kontantrabatter hos leverandør.

 6. Vurdere færre leverandører for å få bedre rabatter og mindre adm.kost.

 7. Reforhandle betingelser på lån.

 8. Forhandle leasingavtalene før inngåelse – ta hensyn til sesongsvingninger i betalingsplanen for å sikre bedre likviditet.

 9. Bytte dyr kassekreditt med langsiktig lån dersom det er rom for det.

 10. Vurder finansiering – lån vs. leasing.

 11. Refinansiere lån i gode tider – bli kvitt pant.

 12. Følge med på offentlige tilskudd og finansieringsordninger. Har dere vurdert skattefunn?

 13. Vurder riktig nivå på driftsmidler – kan en del av utstyrsparken leies i høysesong?

 14. Selge ubrukte driftsmidler / driftsmidler med lav inntjening.

 15. Eskalerende vedlikeholdskostnader – vurdere om en skal kjøpe nytt eller fortsette å drive vedlikehold.

 16. Foreta markedanalyse før store investeringer.

 17. Vurdere kost/nytt av dyre firmabiler.

 18. Transport – gi god opplæring og jobbe med eierskap for å redusere forbruket og bedre vedlikehold og kjøre skadefritt.

 19. Tenke enkelt og billig ved nybygg – f.eks. ikke for stort areal og mer utstyr enn nødvendig.

 20. Kutte lager ved å forbedre logistikk.

 21. Vurdere tiltak for å redusere svinn. Kan svinn kuttes og kan svinn utnyttes?

 22. Redusere eget varelager ved at leverandøren stiller ut i din butikk.

 23. Sjekke utviklingen på varekost, juster utsalgspris hyppig eller løpende.

 24. Leiekostnader – reforhandle avtale.

   

  50 tips til kostnadskutt

 25. Vurdere eie vs. leie eiendom.

 26. Vurder alternativ form for husleieavtale – f.eks. omsetningsbasert.

 27. Analyser og evt. kutte ut ulønnsomme aktiviteter/produkter/forretningsområder.

 28. Vurdere åpningstider – bør en korte ned åpningstider i rolige perioder?

 29. Vurdere nye IT løsninger – kartlegg om mer kan standardiseres, digitaliseres og automatiseres?

 30. Styring av personalressurser – tilpasse antall ansatte i forhold til aktivitet.

 31. Kutte bruk av overtid – er mye bruk av overtid et tegn på mangel på planlegging?

 32. Lønnsreduksjon kan være et nødvendig alternativ å vurdere i krise.

 33. Sesongjustert arbeidstid (se på arbeidsavtalene).

 34. Reduksjon sykefravær. Ta grep tidlig ved økt korttidssykefravær.

 35. Vurdere å bruke innleid arbeidskraft i travle perioder.

 36. Vurdere sosiale kostnader – kartlegg hvilke tiltak som er verdifulle for de ansatte.

 37. Timeregistreringssystem; få ned administrasjonskostnader og sikre rett utfakturering.

 38. Få mer ut av ressursene – kartlegge bruk av ansattes tid og hvilke roller de er i. Bruk rett kompetanse på rett plass!

 39. Reklame/markedsføring – velge riktig markedskanaler med størst mulig effekt.

 40. Kan markedsmateriell og reklame samfinansieres leverandører/samarbeidspartnere?

 41. Vurdere hvordan en reklamerer – bør vi reforhandle eller kutte gamle avtaler.

 42. Energisparing! Avdekk muligheter for energireduksjon og se etter muligheter for Enova tilskudd.

 43. Ekspander rett! Sikre at kjernevirksomhet driver godt før utvidelse til nye områder.

 44. Ingen er verdensmester i alt. Vurder outsourcing av alt som ikke er KRITISK kjernevirksomhet.

 45. Vurdere alltid hvordan en kan produserer / levere varer og tjenester til lavere pris.

 46. Forsikringer – Avklar behov, sjekk vilkår og pris med jevne mellomrom.

 47. Årlig gjennomgang av avtaler – strøm, renhold, telefon og andre faste kostnader.

 48. Kutte abonnementer som en ikke lenger bruker.

 49. Vurder å ta deler av administrasjonsarbeid selv, f.eks. fakturering.

 50. Regnskapsorden – gode rutiner og orden i sysakene gir lavere regnskapshonorar! 🙂

   

⬇︎ Last ned plakaten (PDF-fil)